Списание на БАН

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

„Списание на БАН“ е общоакадемично списание, орган на Българската академия на науките. То е наследник на „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“. Първата книжка на списанието излиза през 1870 г., а през 1911 г. е преименувано в „Списание на Българската академия на науките“.

Редакционна колегия
Списание на БАН
Списание на БАН

Мисия на „Списание на Българската академия на науките"

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

„Списание на БАН“ е общоакадемично списание, орган на Българската академия на науките. То е наследник на „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“. Първата книжка на списанието излиза през 1870 г., а през 1911 г. е преименувано в „Списание на Българската академия на науките“. Периодичност – 6 книжки годишно. Всички материали, публикувани в списанието, преминават през анонимно рецензиране.

Основната цел на списанието е да допринася за духовното израстване на българския народ и чрез книгообмена да информира българската диаспора по света за постиженията на българските учени, проблемите на българската наука, научния живот в БАН и в страната.

В „Списание на БАН“ се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информация за: национални и международни научни прояви, дейности на Регионалните академични центрове, юбилейни чествания и други събития из живота на Българската академия на науките и нейните звена.

Списанието дава трибуна на млади учени, а също така и на учени от чужбина, работещи в областта на българистиката. Отразяват се важни събития от живота на учените у нас и в чужбина – конференции, семинари, конгреси, изложби. Публикуват се рецензии за новоизлезли български и чуждестранни книги, интервюта с български и чуждестранни учени.

БАН

„Списание на БАН“ се реферира и индексира в следните бази данни с научна информация

Рубрики


153 години Българска академия на науките 0.4%
152 години Българска академия на науките 0.4%
151 години Българска академия на науките 0.7%
150 години Българска академия на науките 0.6%
154 години Българска академия на науките 0.4%
1 ноември - Ден на народните будители 2.5%
Научен дял 18.0%
История на науката 1.0%
Академичен семинар 1.0%
Събрание на академиците и член-кореспондентите 3.1%
Портрети 0.1%
Архивите на БАН 3.4%
Национални и международни научни прояви 1.3%
Национални и международни научни форуми 0.9%
Млади изследователи 0.3%
Международно научно сътрудничество 0.4%
24 Май 2.5%
Обществен дискусионен клуб 1.0%
Портрети на учени 0.3%
Общото Събрание на БАН 2.1%
Годишнини и юбилеи 17.3%
Националната академична мрежа 0.9%
Ученически институт на БАН 0.9%
Млади учени, докторанти и постдокторанти 0.7%
Интервюта 2.5%
Мнения 1.5%
Представяме ви 6.0%
Хроника 16.6%
Рецензии 5.0%
In Memoriam 8.1%

Акад. Александър Петров 
Чл.-кор. Асен Гудев 
Акад. Владимир Зарев 
Акад. Георги Минчев 
Акад. Димитър Димитров 
Чл.-кор. Евдокия Пашева 
Чл.-кор. Евелина Славчева 
Акад. Иван Загорчев
Акад. Иван Иванов (главен редактор)
Чл.-кор.  Иван Илчев 
Чл.-кор. Младен Савов
Чл.-кор. Христо Найденски (зам. главен редактор)
Акад. Ячко Иванов (почетен главен редактор)

Чл.-кор. Александър Костов 
Акад. Александър Петров 
Чл.-кор. Асен Гудев 
Чл.-кор. Атанас Семов
Акад. Владимир Зарев 
Акад. Георги Минчев 
Акад. Димитър Димитров 
Чл.-кор. Евдокия Пашева 
Чл.-кор. Евелина Славчева 
Акад. Иван Загорчев
Акад. Иван Иванов (главен редактор)
Чл.-кор.  Иван Илчев 
Чл.-кор. Илза Пъжева 
Проф. Константинос Нихоритис (Гърция)
Акад. Красимир Атанасов 
Чл.-кор. Младен Савов 
Акад. Олег Мушкаров
Чл.-кор. Христо Найденски (зам. главен редактор)
Акад. Ячко Иванов (почетен главен редактор)